آزمایشگاه

آزمایشگاه

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎر و ارﺳﺎل ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران